درباره ما

به نام خالق بچه ها

به نام اوکه بهترین است.اوکه مهربان است ومهربانی رادوست دارد.من یک معلمم باعشق وعلاقه ای که به تدریس وآموزش دارم.معلم پایه ی سوم که درطول10سال تدریسم تمام دانش آموزانم تمایل ادامه درپایه چهارم بامن راداشتند که این برای من بسیار باارزش است چون متوجه میشوم علاوه برآموزش درپرورش ذهن وفکردانش آموزهم تاثیرگذاربوده ام.درتمام طول تدریسم هم خودم ازتدریس لذت میبردم وهم شاگردانم چون آموزش باکسب لذت آن همراه است.همه ما سرشارازانرژی وفرکانس هایی هستیم که اطرافمان راتحت تاثیرقرارمی دهیم اگراین فرکانس ما با فرکانس بچه هاتنظیم شود جاذبه مداری پیش می آیدکه باعث جذب بچه هادردایره آموزش مامی شود امااگراین تنظیمات درست انجام نشود موجب ایجاددافعه دانش آموز ازمدار معلم میشودکه این باعث عدم انجام تکلیف و....میشود پس برهرمعلم عاشقی که باوجود تمام مشکلات مالی وغیرمالی فقط عاشق بچه هاوارایه بهترین تدریس به آنهاست واجب است که بااین فرکانس ها ونحوه ورود به آن آشناشود.دراین سایت من نحوه آشناشدن بامدارهردانش آموز ونحوه تنظیم آن بامدارمعلم توضیحاتی میدهم.محصولات من که شامل افزایش اعتماد دردانش آموز.هماهنگ کردن اوبامدارمعلم.کشف خلاقیت دانش آموز درحین تدریس .نحوه ارتباط بااولیا.رفتاراولیا بافرزندشان درمنزل.بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان درمدرسه وارایه راهکار.روابط والدین بایکدیگردرمنزل وتاثیرآن بردانش آموز.نگاه زیبا به زندگی وتاثیران به آموزش.نحوه تدریس موفق وشادکه اکثراین محصولات درغالب فایل ویدیویی خواهدبود. همانطورکه برای هرچیزی هزینه میکنیم به نظرمن هزینه کردن برای این محصولات تاثیرات عمیقی برآموزش وپرورش فرزندان خلاق.باهوش وعالی ایرانی دارد.تنها هزینه برای مواردمتفرقه لازمه موفقیت عزیزانمان نیست بلکه بایدپایه آموزش آنهاراپی ریزی کرده وبعدبه امراموزش پرداخت.محصولات این سایت برای معلمین عاشق تدریس.اولیایی که آینده فرزندشان مهم است وبرای خود دانش آموزان هم مفیداست درقسمت عقل کل هم میتوانید سوالات خودرامطرح کنید وهرکس صاحب نظربود پاسخ دهد وبعدهرکس بااین نظرات موافق بود اعلام میکند .خود من هم سعی میکنم نظر خودم رابیان کنم.مطمینم همانطور که حسم به من میگوید این سایت ومطالب آن عالی وبسیارمفیدخواهدبود. باتوکل برخالق یکتا وباهم راهی زیبارادرعالی کردن زندگی فرزندانمان شروع کنیم.........